Nume:
ŞERBAN MIHAIELA-GABRIELA - BIROU EXPERT CONTABIL - BIROU CONSULTANŢĂ PENTRU AFACERI ŞI MANAGEMENT, SUCEAVA
E-mail:
expertserban@gmail.com
Telefon:
0230 221 177
Telefon 2:
0757 576 895
Telefon 3:
0726 499 990
Fax:
0230 563 370
Website:
www.expertserban.ro
Adresa:
Str. Teilor nr. 2, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Judeţ Suceava
Facebook

ŞERBAN MIHAIELA-GABRIELA - BIROU EXPERT CONTABIL - BIROU CONSULTANŢĂ PENTRU AFACERI ŞI MANAGEMENT, SUCEAVA
Evaluatori Suceava

Detalii


   Cu o experienţă de peste 25 de ani în domeniul financiar-contabil şi al profesiilor conexe, oferim servicii precum:

   -servicii infiintari firme
   -servicii de modificare firme:  fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților
   -consultanta fiscala
   -servicii de expertizare
   -servicii de evidenta contabila
   -servicii de personal/salarizare
   -servicii de audit
   -servicii de evaluare
   -servicii de consultanta si administrare
   -servicii de contabilitate si raportări pentru contractări fonduri nerambursabile
   -
consultanta insolventa persoane fizice

 

Adresă: Str. Teilor nr.2, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Judeţ Suceava


Telefon: 0230-221.177, 0757-576.895, 0726-499.990
 

Fax: 0230-563.370


Email: expertserban@gmail.com

 

Servicii

   Servicii infiintari firme
 

    Întocmire documentaţie înfiinţare persoane juridice;
    Redactare de Acte constituitive, Contracte de comodat, Hotărâri ale Adunării Generale a Asociaţilor, Contracte de cesiune, etc;
    Întocmire documentaţii pentru înfiinţarea de puncte de lucru, schimbarea sediului social, modificarea formei juridice, modificarea denumirii firmei, modificarea structurii capitalului social etc

  

   Servicii de modificare firmefuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților

  

   Fuziune

   Fuziune reprezinta operaţiunea prin care:

   i) una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăţi în schimbul repartizării către acţionarii societăţii sau societăţilor absorbite de acţiuni la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate; sau

   ii) mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăţi pe care o constituie, în schimbul repartizării către acţionarii lor de acţiuni la societatea nou-constituită şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate F. se poate face şi între societăţi de forme diferite. F. poate fi efectuată chiar dacă societăţile dizolvate sunt în lichidare, cu condiţia ca acestea să nu fi început încă distribuirea între asociaţi a activelor ce li s-ar cuveni în urma lichidării (art. 238 Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale).

  

   Divizare

   Divizarea societăţii comerciale reprezinta operaţiunea prin care:

   i) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăţi totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile beneficiare şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate;

   ii) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăţi nou-constituite, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile nou-constituite şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate, iii) are loc transferul simultan al patrimoniului societăţii divizate către una sau mai multe societăţi existente şi una sau mai multe societăţi nou-consti-tuite; iv) o parte din patrimoniul unei societăţi se desprinde şi este transferată ca întreg uneia sau mai multor societăţi existente ori unor societăţi care sunt astfel constituite, în schimbul alocării de acţiuni sau părţi sociale ale societăţilor beneficiare către: a) acţionarii sau asociaţii societăţii care transferă activele (desprindere în interesul acţionarilor ori asociaţilor); sau b) societatea care transferă activele (desprindere în interesul societăţii).

   

   Dizolvare

   Dizolvarea societăţii comerciale, reprezinta totalitatea operaţiunilor care pregătesc încetarea existenţei societăţii şi asigură premisele lichidării patrimoniului social.

Legea prevede că societatea comercială poate fi dizolvată prin:

 a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; (dizolvarea societăţii comerciale operează, în acest caz, în temeiul legii, fară a fi necesară vreo formalitate)
 b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii ori realizarea acestuia (ambele situaţii sunt chestiuni de fapt ce trebuie dovedite în vederea justificării);
 c) declararea nulităţii societăţii;
 d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii;
 e) falimentul societăţii;
 f) alte cauze reglementate de lege sau de actul constitutiv al societăţii. Hotărârea privind dizolvarea societăţii comerciale este luată, după caz, de adunarea asociaţilor sau de instanţa de judecată ori se produce în temeiul legii.

  

   Lichidarea voluntară sau judiciară a societăţilor comerciale

   Încetarea existenţei societăţii comerciale presupune îndeplinirea unor operaţiuni care să pună capăt activităţii societăţii, şi, totodată, să ducă în final la încetarea statutului de persoană juridică al societăţii.
Operaţiuniule care fac obiectul fazei lichidării societăţii sunt realizate de noi in calitate de specialisti anume învestiți  respectiv ca lichidatori.
   În faza lichidării societăţii, instanţa judecătorească are un rol redus; intervenţia sa are un caracter excepţional şi se produce în cazurile prevăzute de lege.
   Ca urmare a dizolvării, societatea nu mai poate angaja noi operaţiuni comerciale. Dar operaţiunile aflate în curs la data dizolvării trebuie finalizate. Aceasta însemnă că societatea trebuie să îşi execute obligaţiile şi să îşi valorifice drepturile care au ca izvor raporturile juridice încheiate anterior dizolvării.
  Pentru a dispune de mijloacele de plată necesare satisfacerii creanţelor creditorilor, bunurile societăţi sunt transformate în bani, pe calea licitaţiei publice.
   În sfârşit, eventualul activ net, va fi împărţit între asociaţi potrivit drepturilor lor.
   Din cele arătate rezultă că lichidarea societăţii comerciale constă într-un ansamblu de operaţiuni care au ca scop terminarea operaţiunilor comerciale aflate în curs la data dizolvării societăţii, încasarea creanţelor societăţii, transformarea bunurilor societăţii în bani, plata datoriilor societăţi şi împărţirea activului net între asociaţi.
   Operaţiunile de lichidare a societăţii comerciale sunt reglementate de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 republicată. Totodată, vor fi aplicabile şi regulile stabilite prin actul constitutiv, în măsura în care nu sunt incompatibile cu lichidarea (art. 252 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 republicată).
   In cazul lichidării judiciare a societăţii comerciale sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 85/2014 republicată

 

   Consultanţă fiscală
 

   Consultanţa fiscală la înfiinţarea persoanei juridice şi la momentul reorganizării acesteia prin fuziune, divizare, lichidare sau cesiune de capital social;
   Consultanţă şi asistenţă în cadrul controalelor fiscale precum şi reprezentare în faţa autorităţilor fiscale;
   Consultanţă în derularea procedurii de contestare a unui act administrativ fiscal;
   Consultanţă şi asistenţă privind inventarierea parţială sau generală a elementelor de activ şi pasiv în toate situaţiile impuse de lege precum şi la cerere;
   Înformarea periodică asupra modificărilor din legislaţia financiar-contabilă, fiscală precum şi în legislaţia muncii privind obligaţiile declarative şi de plată pe care le are o persoană juridică.

 

   Servicii de consultanţă şi administrare/lichidare judiciară persoane juridice
 

  Consultanţă în derularea procedurilor de prevenire a stării de insolvenţă (mandat ad-hoc, concordat preventiv) şi a celor de insolvenţă (insolvență, reorganizare judiciară, faliment);
   Îndeplinirea calităţii de administrator judiciar şi a atribuţiilor ce decurg din aceasta în cadrul procedurii de insolvenţă sau a celei de reorganizare judiciară;
   Întocmirea Planului de Reorganizare Judiciară a debitorului insolvent;
   Îndeplinirea calităţii de lichidator/ lichidator judiciar şi a atribuţiilor ce decurg din aceasta în cadrul procedurii de dizolvare cu lichidare şi a celei de faliment;
   Îndeplinirea calităţii de mandatar pentru persoanele juridice faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale.

 

   Servicii de contabilitate  si raportări pentru contractări fonduri nerambursabile

   Elaborarea de Cereri de Finanţare;
   Întocmirea de Planuri de Afaceri;
   Servicii de consultanţă în managementul proiectelor în etapa de implementare a acestora.

 

   Servicii de evidență contabilă
 

   Evidenţă global-valorică ,cantitativ-valorică, după caz şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor;
   Întocmirea balanţelor de verificare contabile lunare (sintetică și analitică);
   Întocmirea registrelor şi jurnalelor contabile prevăzute de lege (Registrul Jurnal, Registrul Înventar, Registrul Cartea Mare);
   Evidenţă analitică şi sintetică a clienţilor şi furnizorilor;
   Evidenţă mijloace fixe, calculul amortizării;
   Determinarea impozitului pe profit, a impozitului pe venit, a impozitului pe dividende, etc. şi întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale corespunzătoare;
   Întocmirea şi depunerea decontului de TVA;
   Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;
   Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare;
   Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activităţii o impune, către parteneri, furnizori sau clienţi externi;
   Înformarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii;
   Înformarea permanenţă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil;
   Acordarea de asistenţă cu ocazia derulării de controale fiscale sau financiare asupra activităţii derulare de persoana juridică;
   Întocmirea de dosare de credit sau de leasing;
   Efectuarea de punctaje cu administraţia financiară.

 

   Servicii de personal/salarizare
 

   Întocmirea statelor de plata în baza pontajelor puse la dispoziţie de beneficiari;
   Determinarea contribuţiilor datorate de angajat/angajator cu privire la drepturile salariale;
   Redactarea şi transmiterea la ITM prin intermediul aplicaţiei Revisal a Contractelor Îndividuale de Muncă şi a Actelor Adiţionale la acestea precum şi a Deciziilor privind desfacerea sau suspendarea CIM;
   Întocmirea, actualizarea şi transmiterea către ITM a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor (REGES);
   Redactarea de adeverinţe de orice tip pentru salariaţi;
   Întocmirea chestionarelor de evaluare a personalului.

 

   Servicii de audit
 

   Audit financiar al situaţiilor financiare anuale la cererea beneficiarului;
   Audit statutar al situaţiilor financiare anuale în situaţiile prevăzute de lege;
   Retratarea situaţiilor financiare;
   Revizuirea situaţiilor financiare (due diligence);
   Asistenţă în caz de fuziune, divizare, lichidare societăţi;
   Audit intern;
   Auditul fondurilor europene şi a altor fonduri nerambursabile de la alţi donatori.

 

   Servicii de evaluare
 

   Evaluarea întreprinderilor, a fondurilor de comerţ şi a altor active necorporale;
   Evaluarea proprietăţilor imobiliare;
   Evaluarea bunurilor mobile;
  Evaluări în specializările EI, EPI şi EBM pentru informarea clienţilor vânzători/ cumpărători, înscrierea la valoarea justă în contabilitate, stabilirea valorii de impozitare în concordanţă cu cerinţele Codului Fiscal, stabilirea valorii de asigurare, garantare, stabilirea cuantumului unei despăgubiri, stabilirea valorii de vânzare forţată etc..


   Servicii de expertizare
 

   Expertize contabile judiciare şi extrajudiciare;
   Expertize fiscale judiciare şi extrajudiciare;
   Expertize evaluatorii judiciare şi extrajudiciare pentru proprietăţi imobiliare, bunuri mobile, întreprinderi, fond de comerţ şi alte active necorporale.

 

   Insolventa persoane fizice
 
   Insolventa persoanelor fizice se refera la incapacitatea unei persoane fizice de a face fata obligatiilor financiare. Aceasta poate fi cauzata de pierderi financiare, datorii neplatite, incapacitatea de a-si acoperi costurile sau chiar lipsa veniturilor. Aceasta poate fi, de asemenea, rezultatul unor factori externi, cum ar fi o criza economica, decesul unui membru al familiei sau orice situatie care poate afecta veniturile unei persoane. Insolventa persoanelor fizice poate fi tratata prin reorganizarea financiara, planificarea datoriilor, restructurarea datoriilor sau chiar falimentul.

 

 

PENTRU  O OFERTA PERSONALIZATA NU EZITATI SA NE CONTACTATI:

0757-576.895

office@expertserban.ro

 

 

 

 

 

Galerie foto

ŞERBAN MIHAIELA-GABRIELA - BIROU EXPERT CONTABIL - BIROU CONSULTANŢĂ PENTRU AFACERI ŞI MANAGEMENT, SUCEAVA
ŞERBAN MIHAIELA-GABRIELA - BIROU EXPERT CONTABIL - BIROU CONSULTANŢĂ PENTRU AFACERI ŞI MANAGEMENT, SUCEAVA
ŞERBAN MIHAIELA-GABRIELA - BIROU EXPERT CONTABIL - BIROU CONSULTANŢĂ PENTRU AFACERI ŞI MANAGEMENT, SUCEAVA
ŞERBAN MIHAIELA-GABRIELA - BIROU EXPERT CONTABIL - BIROU CONSULTANŢĂ PENTRU AFACERI ŞI MANAGEMENT, SUCEAVA
ŞERBAN MIHAIELA-GABRIELA - BIROU EXPERT CONTABIL - BIROU CONSULTANŢĂ PENTRU AFACERI ŞI MANAGEMENT, SUCEAVA
ŞERBAN MIHAIELA-GABRIELA - BIROU EXPERT CONTABIL - BIROU CONSULTANŢĂ PENTRU AFACERI ŞI MANAGEMENT, SUCEAVA
ŞERBAN MIHAIELA-GABRIELA - BIROU EXPERT CONTABIL - BIROU CONSULTANŢĂ PENTRU AFACERI ŞI MANAGEMENT, SUCEAVA
ŞERBAN MIHAIELA-GABRIELA - BIROU EXPERT CONTABIL - BIROU CONSULTANŢĂ PENTRU AFACERI ŞI MANAGEMENT, SUCEAVA

© 2024 Copyright by DAV Media Vision